Historik

Annons

Hösten 1993 beslutade sig Karlslunds Idrottsförening för att ta krafttag mot den ökande intoleransen och våldsutvecklingen såväl inom som utom idrotten. Under mottot ”Våga Vägra Våld” har vi bedrivit information/agitation gentemot elever, lärare, föräldrar, idrottsmän, företagare, m fl. över hela landet till ett antal överstigande 360.000 personer. Informationen har varit och är fortfarande i huvudsak kostnadsfri.

Våra informatörer är ostraffade ungdomar mellan 18-30 år som har erfarenhet av att agera inför grupp. Verksamheten bedrivs främst inom grund- och gymnasieskolor över hela Sverige. ”Våga Vägra Våld” har även medverkat i ett stort antal mässor, konferanser, samt även varit inbjudna till Konungen & Drottningen 1995 i ”ett rundabordsamtal mot våldet” för att informera och diskutera våldsutvecklingen i Sverige. Vi har kontinuerligt redovisat våra erfarenheter till Justitiedepartementet om ungdomars syn på och oro inför utvecklingen i Sverige vad gäller intolerans, otrygghet mm.

Verksamheten har sedan starten finansierats av företag, landsting, kommuner med flera vilket gör att stiftelsen inte är beroende av endast en typ av finansiär. Viktigt att poängtera är att intagning av medel sedan instiftandet sker dels i egen regi och dels i samarbete med Handelsavdelningen Bohus AB, samt att administrativa kostnaderna inte får överstiga 20% av stiftelsens intäkter. Stiftelseurkunden & den ekonomiska redovisningen skall till ALLA delar vara helt offentlig samt att verksamheten ALLTID skall bedrivas helt utan vinstintresse.

Styrelseplatsen är ett hedersuppdrag som förutsätter ett långt och väldokumenterat förflutet inom det idéella föreningslivet samt en välrenommerad ställning i samhället. Styrelseledamot uppbär inget arvode för sitt arbete. Stiftelsen är helt självständig och har endast stiftelseurkunden att följa. Stiftelsen innehar 90-konto och står under kontroll av SFI, Stiftelsen För Insamlingskontroll.